Disclaimer

(c) Uitgeverij Boom, Amsterdam 2012
Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video - en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van Uitgeverij Boom, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Uitgeverij Boom streeft ernaar dat de informatie op deze web site accuraat en up to date is, maar secties kunnen hierin achterblijven.

Uitgeverij Boom en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie verkregen via deze website.

De informatie mag alleen worden gebruikt voor privé-doeleinden. De informatie op de sites behorende bij onderwijsboeken en -methoden van Uitgeverij Boom mag ook worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker als student of docent verbonden is, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de gebruiker of op het netwerk van de eigen onderwijsinstelling. Daarbuiten mag niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Boom.

Uitgeverij Boom doet te allen tijde haar uiterste best om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website eventueel gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten, afbeeldingen, en video- en/of geluidsfragmenten. Wie zich niettemin eigenaar acht van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de uitgeverij zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik zal aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde rechtbank.

‘Dankzij het schone lukt het op den duur zich de ware wereld opnieuw te herinneren. Dat is de weg van de filosofie.’ – Hans-Georg Gadamer